Vrednovanje turističkih poduzeća pred ljeto 2015.

turizam

** Analize poduzeća rađene su u svrhu edukacije članova te ovo nije preporuka za kupnju ili prodaju određene dionice. Za adekvatne investicijske savjete obratite se ovlaštenim osobama.**

Analiza poduzeća napravljena je na temelju poslovanja turističkog sektora, tj. određenih hotela koji djeluju u Hrvatskoj, za razdoblje od 2009.-2013.godine. Za primjere smo uzeli 6 konkurentskih hotela: Turisthotel, Liburnia Riviera Hotele, Maistru, Istraturist Umag, Imperial hotel te Plavu Lagunu. Rezultate njihovog poslovanja prikazali smo kroz vertikalne i horizontalne analize bilance i izvještaja o dobiti, financijske pokazatelje te DCF analizu. Naposljetku smo, na temelju prognoziranja poslovanja za idućih 5 godina, izračunali prognozirane novčane tokove ( FCFE i FCFF), koje smo potom diskontirali (za diskontnu stopu uzeli smo ponderirani prosječni trošak kapitala) kako bi došli do konačne preporuke za prodaju ili kupnju dionica hotela.

Na temelju provedene analize financijskih izvještaja i pokazatelja, Turisthotel u pojedinim segmentima, osim pokazatelja aktivnosti, ostvaruje daleko najbolje rezultate. Počevši od pokazatelja likvidnosti, koeficijent trenutne likvidnosti kod Turisthotela u 2009. i 2010. je dosta lošiji, ali se te razine u idućim godinama stabiliziraju zbog povećanja novca na računu. Također, njegovi pokazatelji zaduženosti su odlični, osim stupnja pokrića na temelju kojeg zaključujemo da se dio kratkoročne imovine financira iz dugoročnih izvora. Pokazatelji aktivnosti su najgori kod Turisthotela, jer se koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine kreće se u rasponu od 0,92 do 1,09 u promatranih 5 godina, dok je kod ostalih hotela na znatno višim razinama. Naplata potraživanja je također dosta lošija s obzirom na ostale, ali im je koeficijent obrtaja imovine najveći i upućuje da je poduzeću potrebno nešto manje od dvije godine da jedanput „obrne“ vrijednost svoje imovine. Analizom pokazatelja profitabilnosti ponovno primjećujemo da Turisthotel ima najbolje rezultate, a pogotovo u 2012.i 2013. kao posljedica porasta neto dobiti.

Plava Laguna također bilježi loše rezultate u pogledu trenutne likvidnosti ali su joj ostali pokazatelji na zadovoljavajućim razinama. Plava Laguna i Turisthotel ostvaruju najbolje rezultate ekonomičnosti, dok ostali hoteli imaju veće financijske rashode od financijskih prihoda.

Liburnia Riviera Hoteli, kao i Turisthotel i Plava Laguna, ostvaruju donekle prihvatljive rezultate vezane uz pokazatelje likvidnosti. Što se tiče pokazatelja zaduženosti, kod svih se poduzeća, pa tako i kod Liburnie, primjećuje tendencija sve većeg oslanjanja na vlastito financiranje kroz godine. Kod Liburnia Riviera Hotela u 2013. godini koeficijent zaduženosti raste, a koeficijent vlastitog financiranja pada zbog sredstava potrebnih za rekonstrukciju hotela. Također je bitno primijetiti Liburnijin negativan faktor zaduženosti, što je posljedica negativne zadržane dobiti. Liburnia pokazuje rast pokazatelja profitabilnosti, osim problematične 2010. godine kada je društvo poslovalo s gubitkom, što se odrazilo i na njegove pokazatelje.

Maistra, koja ima najveći potencijal rasta, uz rast vlastitog financiranja, bilježi i pozitivan trend u kretanju svih ostalih pokazatelja, čime ulijeva više sigurnosti kreditorima. Maistra je 2009-2013. smanjivala gubitak i povećavala neto dobit, te stoga vidimo značajno poboljšanje i rast neto marže profita, ali i ROA i ROE.

Istraturist Umag i Imperial Hoteli ostvaruju rezultate koji odgovaraju prosjeku sektora te su po ostvarenim pokazateljima lošiji u usporedbi s prethodnim poduzećima.

Prosječni ponderirani trošak kapitala ( WACC ) predstavlja našu diskontnu stopu te je jako visok u svim hotelima (najmanji kod Istraturista ). Na temelju ove diskontne stope izračunata je sadašnja vrijednost budućih 5 novčanih tokova raspoloživih poduzeću (FCFF) te FCFE koji u obzir uzima isključivo novčane tokove dostupne dioničarima poduzeća. Na temelju navedenih FCFF i FCFE izračuna dolazimo do prosječne fer vrijednosti po dionici, i usporedbom sa trenutnom tržišnom vrijednosti, možemo najbolje utvrditi vrijedi li dionicu kupiti, zadržati ili prodati.

Sveukupno gledajući, primjećujemo da su dionice Liburnije i Plave Lagune u padu, tj. da je cijena njihovih dionica precijenjena, dok je prosječan potencijal rasta kod ostalih pozitivan.

Turisthotel ostvaruje obećavajući rast od 33,2 %, prosječna fer cijena procijenjena je na 1970,90 kuna, dok je njegova trenutna tržišna vrijednost iznosila 1479,91 kn. Također, investitor može uzeti u obzir i činjenicu da Turisthotel redovito isplaćuje dividende na razinama od oko 80 kn po dionici, te da su zarade po dionici narasle u 2012. i 2013. zbog smanjenja poreznog opterećenja, što je još jedan pozitivan faktor. Sve u svemu, dionice ovog poduzeća svakako su primamljive za investiranje.

Iako Plava Laguna ima izraženu precijenjenost u odnosu na prosječnu fer cijenu od 2179,83 kn (prosječan potencijal rasta negativan i iznosi -11,4 % ), kod investiranja je bitno razmotriti njeno nedavno pokretanje investicijskog ciklusa koji je financiran iz vlastitih izvora, te kako i ostale financijske pokazatelje, tako i pokazatelje investiranja. Naime, zarada po dionici raste kroz sve promatrane godine, a dividende su, sve do početka investicijskog ciklusa, iznosile čak više od 80% tekuće dobiti. Usprkos tome, dividendni je prinos u svim godinama, osim 2010., imao tendenciju pada. Neto dobit rasla je više od rasta cijene dionice, što je utjecalo na smanjenje omjera P/E.

Liburnia je, kao što smo već naveli, ostvarila negativan prosječan potencijal rasta od -13,6%. Naime, njena trenutna cijena dionice nalazi se na visokih 2161,00 kn, dok je zapravo njena prosječna fer vrijednost procijenjena na 1867,06 kn. Ali, investitor bi trebao uzeti u obzir i progresivniji rast zarada po dionici u odnosu na tržišnu cijenu dionice (izuzev 2010.godine ).

Najveći prosječni potencijal rasta očekuje se od Maistre, čija je tržišna cijena po dionici 90,50 kn, a prosječna fer cijena 204,34 kn. Dakako, bitno je spomenuti da Maistra nije isplaćivala dividende, niti se to u narednim godinama očekuje, zbog strukture vlasništva i nastojanja da se smanji preneseni gubitak iz prethodnih godina (poduzeće je dobit ostvarilo tek u 2012. i 2013.).

I Istraturist Umag i Imperial spadaju u onu skupinu čije su cijene dionica podcijenjene u odnosu na prosječne fer cijene. Za Istraturist Umag prognozira se prosječan potencijal rasta od 35,1 %, a prosječna fer cijena mu dostiže 229,72 kn. Imperial, pak, ima nešto manji prosječan potencijal rasta (12,90%), uz prosječnu fer cijenu od 272,66 kn. Oba poduzeća bilježe kontinuirani porast zarada po dionici i ukupne rentabilnosti dionice. Tri pokazatelja vezana uz dividende nisu značajna jer poduzeća nemaju tendenciju isplaćivanja dividendi, ili su te dividende niske i variraju s obzirom na rezultate poslovanja u pojednim godinama.

Valentina Međeral, voditeljica projektne skupine “Analiza poduzeća”

** Analize poduzeća rađene su u svrhu edukacije članova te ovo nije preporuka za kupnju ili prodaju određene dionice. Za adekvatne investicijske savjete obratite se ovlaštenim osobama.**