Tim za makroekonomsku analizu će se u akademskoj godini 2019./2020. baviti analizom makroekonomskih pokazatelja i stanja za Hrvatsku, europske zemlje, ali i gospodarske lidere diljem svijeta. Naglasak će, osim nužnog, ali ne i preopširnog teoretskog dijela, biti prvenstveno na istraživačkom pristupu. Stoga je inicijalni plan članove tima uvesti u ekonometriju kao granu ekonomske znanosti koja koristi statističke i matematičke alate s ciljem analize kretanja ekonomskih varijabli, njihove povezanosti i prognoziranja. Krenuvši od osnova, članovi će se u prvih nekoliko sastanaka upoznati s programom E-views.

Kasnije će se provoditi i zajedničke jednostavnije ekonomske analize i diskutirati o dobivenim rezultatima. Sukladno tome, jedna od obveza članova tima bit će provesti jednostavno istraživanje po izboru za Hrvatsku i/ili će svi članovi provoditi istu analizu za različite zemlje po vlastitom odabiru. Druga obveza bit će vezana uz pisanje godišnjeg izvještaja, gdje će članovi analizirati gospodarske pokazatelje za zemlju po izboru. U planu je i najmanje jedna rasprava aktualne teme iz područja makroekonomije, izabrana dogovorom svih članova tima, koja će članovima pomoći dublje razmišljati o makroekonomskim pojavama koje nas okružuju. Glavni je cilj rada ovog tima osbosobiti članove za razumijevanje i provođenje raznih ekonomskih analiza koje će im u budućnosti koristiti u vlastitim istraživanjima, odnosno analitičkim dijelovima istraživačkih radova.

OBVEZE ČLANOVA

 • vlastita ekonometrijska analiza i izlaganje rezultata ostalim članovima
 • sudjelovanje u izradi godišnjeg izvještaja
 • sudjelovanje u zajedničkim raspravama

CILJEVI TIMA

 • upoznavanje s ekonometrijom, teorijski i praktično
 • naučiti proces provođenja ekonomskog istraživanja (teorijsko sagledavanje teme od interesa, zatim prikupljanje podataka i konačno provođenje analize)
 • provođenje zajedničkih i samostalnih analiza u programu E-views
 • diskusije o rezultatima provedenih analiza i drugim odabranim temama iz područja makroekonomije

Za sva pitanja i sugestije, obratite se voditelju tima Filipu Cecelji na e-mail: filip.cecelja@finance.hr.

 

Tim za analizu poduzeća i industrije u akademskoj godini 2019./2020. bavit će se fundamentalnom analizom kompanija kao osnova za preporuku investiranja te analizom pripadajućih industrija metodama Porterovih 5 sila, SWOT i PESTLE.

Glavni je cilj je procijeniti je li pojedino poduzeće precijenjeno ili podcijenjeno na temelju odnosa njegove fundamentalne i tržišne vrijednosti, a konačan je rezultat preporuka za prodaju ili kupovinu dionica poduzeća. Procjena vrijednosti i preporuka akcije subjektivne su prirode s obzirom da ovise o subjektivnim procjenama budućih kretanja, ali te bi procjene trebale biti što je moguće realnije i dobivene uzevši u obzir što više elemenata utjecaja na poslovanje poduzeća.

Rad skupine organiziran je primarno kroz radionice na kojima će članovi učiti o različitim metodama valuacije poduzeća, analizi financijskih izvještaja te analizi industrije uz popratne zadatke i čitanje literature. Aktivnim sudjelovanjem, članovi mogu usvojiti odlične temelje za buduću karijeru u područjima poput investicijskog bankarstva i consultinga.

Za sva pitanja i sugestije, obratite se voditeljici tima Valentini Išek na e-mail: valentina.isek@finance.hr.

Tehnička analiza ima temelje u statistici, numeričkoj analizi i interpretaciji grafova stoga je potrebno proći osnovne pojmove iz tih područja te savladati osnovno korištenje metoda. Kroz godinu članovi će biti upoznati sa temeljnim prikazima cjenovnih kretanja, formiranja uzoraka, tipovima indikatora i naučiti interpretirati grafičke prikaze tržišnih kretanja. Prema mogućnostima članova nude se tri razine djelovanja u sekciji. Osnovno poznavanje indikatora i interpretacija određenih grafičkih prikaza će zahtijevati pismene izvještaje i analize grafova koristeći odabrane indikatore te razviti poznavanje pojmova i područja tehničke analize, indikatora, razumijevanje čitanja cijena i učenje predviđanja kretanja.

Napredna razina će se upoznati sa korištenjem programske platforme Teletrader u kojoj je moguće raditi dubinske analize grafova, provjeravati valjanosti modela i ispitivati točnosti indikatora. Tim pristupom stvara se iscrpno poznavanje indikatora kao i osnovna teorijska podloga prema matematičkom modelu na kojem su zasnovani. Članovi koji se odvaže na proučavanje tržišta na ovoj razini uz razumijevanje tehničke analize, usvojiti će i osnovne vještine programiranja i statističke analize. Ti članovi će imati na kraju obvezu napraviti tehničku analizu poduzeća iz drugih timova.

Dodatna ekspertna razina obuhvaća daljnje čitanje literature i razumijevanje statistike, proširivanje poznavanja indikatora i stvaranja programskog rješenja koje trguje i moguće zarađuje na nekom tržišnom uzorku cijena

OBVEZE ČLANOVA

 • sudjelovanje na radionicama
 • izvršavanje obveza odgovarajuće razine za koju se član opredijeli

CILJEVI TIMA

 • savladavanje indikatora, shvaćanje i interpretacija analiziranih grafova
 • izrada tehničke analize na proizvoljnom uzorku
 • suradnja sa drugim timovima oko analize poduzeća ili ekonomskih kretanja

Za sva pitanja i sugestije, obratite se voditelju tima Franu Karažiji na e-mail: fran.karazija@finance.hr.

 

Glavna zadaća skupine Upravljanje portfeljem je vođenje i održavanje virtualnog fonda Financijskog kluba. Cilj rada u timu je da članovi kroz međusobnu komunikaciju te razmjenu znanja i ideja steknu vještine potrebne za uspješno ulaganje i razumijevanje tržišta. Članovi tima se redovito okupljaju na sastancima gdje raspravljaju o mogućim investicijskim prilikama na svjetskom i domaćem tržištu. U taj proces uključuju se i ostale skupine Financijskog kluba kako bi se postigli što bolji rezultati. Portfelj je diversificiran najviše u dionice, a zatim u obveznice, financijske izvedenice, robu i valute. Osim redovitih sastanaka, organiziraju se edukacijske radionice i predavanja s temama koje obuhvaćaju i fundamentalne i tehničke aspekte ulaganja, a poseban naglasak stavlja se na metode procjene vrijednosti poduzeća. Ostale aktivnosti uključuju pisanje mjesečnog izvješća o portfelju, pisanje analiza i članaka te sudjelovanje u organizaciji projekata.

Za sva pitanja i sugestije, obratite se voditelju tima Viktoru Novaku na e-mail: viktor.novak@finance.hr.