Tim za makroekonomsku analizu će se u akademskoj godini 2019./2020. baviti analizom makroekonomskih pokazatelja i stanja za Hrvatsku, europske zemlje, ali i gospodarske lidere diljem svijeta. Naglasak će, osim nužnog, ali ne i preopširnog teoretskog dijela, biti prvenstveno na istraživačkom pristupu. Stoga je inicijalni plan članove tima uvesti u ekonometriju kao granu ekonomske znanosti koja koristi statističke i matematičke alate s ciljem analize kretanja ekonomskih varijabli, njihove povezanosti i prognoziranja. Krenuvši od osnova, članovi će se u prvih nekoliko sastanaka upoznati s programom E-views.

Kasnije će se provoditi i zajedničke jednostavnije ekonomske analize i diskutirati o dobivenim rezultatima. Sukladno tome, jedna od obveza članova tima bit će provesti jednostavno istraživanje po izboru za Hrvatsku i/ili će svi članovi provoditi istu analizu za različite zemlje po vlastitom odabiru. Druga obveza bit će vezana uz pisanje godišnjeg izvještaja, gdje će članovi analizirati gospodarske pokazatelje za zemlju po izboru. U planu je i najmanje jedna rasprava aktualne teme iz područja makroekonomije, izabrana dogovorom svih članova tima, koja će članovima pomoći dublje razmišljati o makroekonomskim pojavama koje nas okružuju. Glavni je cilj rada ovog tima osbosobiti članove za razumijevanje i provođenje raznih ekonomskih analiza koje će im u budućnosti koristiti u vlastitim istraživanjima, odnosno analitičkim dijelovima istraživačkih radova.

OBVEZE ČLANOVA

 • vlastita ekonometrijska analiza i izlaganje rezultata ostalim članovima
 • sudjelovanje u izradi godišnjeg izvještaja
 • sudjelovanje u zajedničkim raspravama

CILJEVI TIMA

 • upoznavanje s ekonometrijom, teorijski i praktično
 • naučiti proces provođenja ekonomskog istraživanja (teorijsko sagledavanje teme od interesa, zatim prikupljanje podataka i konačno provođenje analize)
 • provođenje zajedničkih i samostalnih analiza u programu E-views
 • diskusije o rezultatima provedenih analiza i drugim odabranim temama iz područja makroekonomije

Za sva pitanja i sugestije, obratite se voditelju tima Filipu Cecelji na e-mail: filip.cecelja@finance.hr.

 

Tim za analizu poduzeća i industrije u akademskoj godini 2019./2020. bavit će se fundamentalnom analizom većeg broja poduzeća iz SAD-a iz industrija izabranih u dogovoru s ostalim timovina projektne radne skupine Student investitor radi koordinacije i suradnje među timovina SI-a. Rad Tima organiziran je u dvije faze koje zahtjevaju angažman svakog pojedinog člana. Zadaci se izvršavaju individualno, ali uz pomoć voditeljice i starih članova Tima.

Glavni je cilj je izračunati, odnosno procijeniti je li pojedino poduzeće precijenjeno ili podcijenjeno na temelju odnosa njegove fundamentalne i tržišne vrijednosti. Konačan je rezultat preporuka za prodaju ili kupovinu dionica poduzeća. Naravno, procjena vrijednosti i preporuka akcije subjektivne su prirode s obzirom da ovise o subjektivnim procjenama budućih kretanja, ali te bi procjene trebale biti što je moguće realnije i dobivene uzevši u obzir što više elemenata utjecaja na poslovanje poduzeća.

U prvoj fazi svakom članu Tima dodijelit će se pojedino poduzeće te je zadužen za analizu njegovih javno objavljenih i online dostupnih financijskih izvještaja. Osim sastavljanja pregleda temeljnih financijskih izvještaja, od članova se očekuje analitički pristup, što zahtijeva temeljitije čitanje financijskih izvještaja, ali i traženje podataka i informacija o poduzeću na drugim mjestima (npr. Reuters).
U drugoj fazi članovi trebaju prognozirati rezultate poslovanja u sljedećih 3 do 5 godina te izračunati prognozirane novčane tokove (FCFF ili FCFE). Zatim slijedi određivanje diskontne stope u smislu ponderiranog prosječnog troška kapitala (WACC). Konačno, diskontiranjem prognoziranih novčanih tokova dobiva se fer vrijednost poduzeća, odnosno cijena po dionici poduzeća koja se uspoređuje sa tržišnom radi donošenja preporuke.

Stari članovi Tima dužni su napraviti update svojih postojećih analiza.

Za sva pitanja i sugestije, obratite se voditeljici tima Valentini Išek na e-mail: valentina.isek@finance.hr.

Tehnička analiza ima temelje u statistici, numeričkoj analizi i interpretaciji grafova stoga je potrebno proći osnovne pojmove iz tih područja te savladati osnovno korištenje metoda. Kroz godinu članovi će biti upoznati sa temeljnim prikazima cjenovnih kretanja, formiranja uzoraka, tipovima indikatora i naučiti interpretirati grafičke prikaze tržišnih kretanja. Prema mogućnostima članova nude se tri razine djelovanja u sekciji. Osnovno poznavanje indikatora i interpretacija određenih grafičkih prikaza će zahtijevati pismene izvještaje i analize grafova koristeći odabrane indikatore te razviti poznavanje pojmova i područja tehničke analize, indikatora, razumijevanje čitanja cijena i učenje predviđanja kretanja.

Napredna razina će se upoznati sa korištenjem programske platforme Teletrader u kojoj je moguće raditi dubinske analize grafova, provjeravati valjanosti modela i ispitivati točnosti indikatora. Tim pristupom stvara se iscrpno poznavanje indikatora kao i osnovna teorijska podloga prema matematičkom modelu na kojem su zasnovani. Članovi koji se odvaže na proučavanje tržišta na ovoj razini uz razumijevanje tehničke analize, usvojiti će i osnovne vještine programiranja i statističke analize. Ti članovi će imati na kraju obvezu napraviti tehničku analizu poduzeća iz drugih timova.

Dodatna ekspertna razina obuhvaća daljnje čitanje literature i razumijevanje statistike, proširivanje poznavanja indikatora i stvaranja programskog rješenja koje trguje i moguće zarađuje na nekom tržišnom uzorku cijena

OBVEZE ČLANOVA

 • sudjelovanje na radionicama
 • izvršavanje obveza odgovarajuće razine za koju se član opredijeli

CILJEVI TIMA

 • savladavanje indikatora, shvaćanje i interpretacija analiziranih grafova
 • izrada tehničke analize na proizvoljnom uzorku
 • suradnja sa drugim timovima oko analize poduzeća ili ekonomskih kretanja

Za sva pitanja i sugestije, obratite se voditelju tima Franu Karažiji na e-mail: fran.karazija@finance.hr.

 

Kroz akademsku godinu 2016./2017., plan i program Tima za upravljanje portfeljem velikim se dijelom oslanja na rezultate rada prethodne akademske godine. Kako i samo ime tima sugerira, glavni zadatak tako ostaje upravljanje portfeljem koji je sastavljen tokom prethodnih godina, te njegovo kontinuirano praćenje i optimizacija. Taj proces uključuje mjesečno izvješćivanje o uspješnosti portfelja po uzoru na investicijska društva, te detaljna razrada rizika i prinosa pojedinih investicija.

Uz tu glavnu zadaću, provoditi će se radionice i seminari na kojima će se članove podučiti kako da sami formiraju vlastiti portfelj. Prva faza odnosi se na brzi tečaj teorije kako bi se moglo što prije preći na praktične zadatke, koji i čine temelj rada tima. Druga faza uključuje Excel radionice na kojima članovi aktivno sudjeluju. Neke od teorija i modela koji će se pritom proći su: Moderna teorija portfelja i optimizacija, CAPM, Black-Litterman model, Fama French model, Piotroski score itd. Pritom, u posebnom fokusu biti će hrvatsko dioničko tržište (ZSE), ali planiran je i iskorak na međunarodna tržišta duga, izvedenica, ETF-ova i ostalih tipova investicija. Razmotriti će se mogućnost ulaganja u dionice, korporativne i državne obveznice, financijske derivate (futures, options), udijele u drugim investicijskim fondovima, a sve u svrhu disperzije rizika te smanjivanja sveukupne volatilnosti portfelja.

Kao završna karika investicijskog procesa, upravljanje portfeljem zahtjeva i intenzivnu suradnju sa ostalim timovima kluba. Ostavlja se stoga puno prostora za moguće suradnje, pogotovo sa timovima uključenim u projekt Student Investitor. Njihove analize od velike su koristi pri donošenju investicijskih odluka, a kroz suradnju članovi će imati priliku čuti i nešto van originalnog djelokruga tima.

Za sva pitanja i sugestije, obratite se voditelju tima Viktoru Novaku na e-mail: viktor.novak@finance.hr.