Ponuda i potražnja za kreditima korporativnog sektora u Hrvatskoj

U srijedu, 21. ožujka 2012. godine, u organizaciji Financijskog kluba održano je predavanje na temu ‘Ponuda i potražnja za kreditima korporativnog sektora u Hrvatskoj’. Predavanje je održao Tomislav Ridzak, viši savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci.

Cilj predavanja bilo je predstaviti istoimeno istraživanje Direkcije za financijsku stabilnost HNB-a, Sektor istraživanja. Na samom početku Ridzak se predstavio, kazavši kako je nakon završenog fakulteta radio na Ekonomskom institutu, u InterCapitalu te u Hrvatskoj narodnoj banci. Predavanje je započeo iznoseći problem procikličnosti kreditne politike banaka, za koju su, osim samih banaka, djelomično odgovorni i dužnici koji su pesimističniji u recesiji. Nastavio je s objašnjavanjem transmisijskog mehanizma monetarne politike te prešao na problematiku provedenog istraživanja tržišta kredita korporativnog sektora. U navedenom istraživanju pokušalo se odgonetnuti koliko su za zamrlu kreditnu aktivnost odgovorne banke, tj. njihova smanjena ponuda, a koliko sami dužnici, tj. potražnja.

Predavač je objasnio prisutnim studentima načine na koji su se pokušale razdvojiti ponuda i potražnja za potrebe istraživanja. Upoznao ih je s pojmom kreditnih limita te pristupima njegovom izračunu; kvantilnom regresijom i stohastičkom granicom. Nakon togaje iznio rezultate istraživanja. Prikazao ih je uspoređujući stranu ponude i potražnje za kreditima, kroz promatrane godine, kao i po sektorima.

Na samom kraju predavanja uslijedila su pitanja. Studente je zanimalo mogu li oni dobiti pristup HNB-ovim bazama podataka, te predavačev stav o nekim pitanjima poput usklađenosti hrvatske monetarne i fiskalne politike, Basela III, te politike FED-a.

Odgovori