Porezne novosti 2020.

S početkom nove godine zakonski se primjenjuju porezne promjene koje je hrvatski Sabor odobrio u okviru 4. kruga poreznog rasterećenja. U ovom članku donosimo pregled najvažnijih stavki pojedinih poreza koje su promijenjene.

 

 1. Porez na dodanu vrijednost
  1.1. Opća stopa PDV-a ostaje 25% unatoč najavljenom sniženju na 24%.1.
  1.2. PDV na djelatnosti pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.), smanjuje se s 25% na 13%
  1.3. Prag za primjenu postupaka oporezivanja prema naplaćenim naknadama povećan je na 7,5 milijuna HRK – olakšavanje poslovanja poreznim obveznicima.

Usklađenje s Direktivom Vijeća EU – pojednostavljenje kod premještanja dobara u drugu zemlju članicu Europske unije; definiranje isporuke s prijevozom kod isporuka u nizu i određivanje PDV ID broja kao materijalnog uvjeta za primjenu oslobođenja.

Procijenjen učinak – smanjenje prihoda državnog proračuna za 900 milijuna kuna

 

 1. Porez na dobit
  2.1. Za primjenu stope od 12% uveden je novi godišnji prag prihoda od 7,5 milijuna HRK kao i za obvezu utvrđivanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema računovodstvenim propisima fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost te mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu i gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija glede mogućnosti plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu.
  2.2. Obrtnici postaju obveznici poreza na dobit kada ostvare prihode veće od 7,5 milijuna HRK.
  2.3. Skraćen rok za podnošenje P​​​​​D prijave – kod otvaranja likvidacije i stečaja društava podnošenje porezne prijave mora se obaviti u zakonskom roku od 30 dana, a po završetku procesa likvidacije i stečaja zakonski rok za podnošenje porezne prijave je 8 dana.
  2.4. Svi pravni sljednici društava koji su prošli postupak stečaja i likvidacije postaju obveznici poreza na dobit.
  2.5. Kod procesa spajanja i preuzimanja podnošenje porezne prijave mora se obaviti u zakonskom roku od 30 dana.
  2.6. Inozemnim isplatiteljima naknade propisana je mogućnost uplate poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša).
  2.7. Obveza najave radnji koje vode prestanku poslovanja, premještanju u inozemstvo ili u slučaju statusnih promjena u roku od 30 dana prije pokretanja postupka.

Usklađenje s Direktivom Vijeća EU – o uvođenje pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta: odredbe o izlaznom oporezivanju i rješavanju hibridnih neusklađenosti.

Procijenjen učinak – smanjenje prihoda državnog proračuna za 200 milijuna kuna

 

 1. Porez na dohodak
  3.1. Povećan je osobni odbitak s 3.800 kuna na 4.000 kuna.
  3.2. Mladima do 25 godina života umanjena je porezna obveza za 100%, a za 50% mladima od 26 do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 360.000 HRK.
  3.3. Učenici koji spadaju pod dualni sustav obrazovanja kao i onima koji primaju nagrade za vrijeme naukovanja i praktičnog rada, ne potpadaju pod cenzus od 15.000 HRK za uzdržavanog člana obitelji.
  3.4. Drugim dohotkom smatrat će se naknade učenicima koji spadaju pod dualni sustav obrazovanja, a čija ukupna vrijednost prijelaz zakonom propisani neoporezivi iznos.
  3.5. povećani iznosi neoporezivih primitaka – plaća u naravi na 600 kn, potpore za novorođenče na 10.000 kn, tuzemne dnevnice na 200 kn.
  3.6. Proširen obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:
  a) primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu
  b) naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa
  c) uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa
  3.7. Iznajmljivanje nekretnina potpada i obračunava se prema porezu i prirezu poreza na dohodak u odnosu na mjesto gdje se nalazi smještajna jedinica.
  3.8. Primici iz humanitarnih i javno oglašenih akcija ne smatraju se oporezivim dohotkom.
  3.9. Do određenog iznosa premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja neće se smatrati primicima od nesamostalnog rada.

Procijenjen učinak – smanjenje prihoda državnog proračuna za 1,2 milijardi kuna

 

 1. Opći porezni zakon
  4.1. U trenutku smrti zastara za dug ostavitelja ne teče u razdoblju od dana smrti poreznog obveznika do izvršnosti rješenja o pravnim sljednicima
  4.2. Porezni obveznik koji ostvaruje porezne pogodnosti koristeći porezni sustav kroz organizacijske oblike koji su oporezivi nižim propisanim poreznim stopama, a koji nisu bili namijenjeni za određenu skupinu poreznih obveznika, smatrat će se da koristi porezne pogodnosti protivno svrsi zakona, osobito u slučaju kada:
  a) isplatitelj primitka za posao koji ima obilježja nesamostalnog rada ugovara s poreznim obveznikom druge načine za obavljanje posla ili koristi organizacijske oblike koji su oporezivi nižim poreznim stopama
  b) poduzetnik organizacijski oblik u kojem posluje učestalo mijenja, odnosno za svaki ugovoreni posao koristi jedan organizacijski oblik koji zatim zamjenjuje drugim, a koji je oporeziv nižim poreznim stopama ili izbjegava ispunjavanje drugih poreznih obveza
  c) poduzetnik koristi povezana društva s isključivom svrhom korištenja niže porezne stope radi izbjegavanja plaćanja poreza ili smanjenja porezne obveze
  4.3. Poreznom obvezniku koji dobrovoljno prijavi inozemni primitak radi plaćanja dužnih poreza i doprinosa, porezna obveza nastaje danom prijave inozemnog primitka, bez obzira na to kada su primici iz inozemstva ostvareni, iznimno od posebnih propisa kojima se regulira porez na dohodak i doprinose.

 

 1. Fiskalizacija
  5.1. Uvedena je obveza fiskaliziranja pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično) koji se izdaju prije računa na kojima se navode podaci o plaćanju od 1. travnja 2020. godine.
  5.2. Postupak fiskalizacije računa proširen i na paušalne porezne obveznike.
  5.3. Uvedena obveza iskazivanja dvodimenzionalnog koda (QR kod) na računu od 1. siječnja 2021. godine.

 

 1. Poseban porez na motorna vozila
  6.1. Oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe bit će ostvareno samo pod uvjetom darovanja motornog vozila između bračnih drugova, potomaka i predaka koji čine uspravnu liniju te posvojenika i posvojitelja i da je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj već registrirano na darovatelja.

 

 1. Posebni porez na kavu i alkoholna pića
  7.1. Zasebnom uredbom bit će propisano dodatno oporezivanje napitaka s visokim udjelom šećera, kofeina ili sastojaka poput taurina i metil-ksantina.

 

 1. Trošarine
  8.1. Dizelsko gorivo koje se koriste u željezničkom prometu robe i putnika ostvaruje povrat dijela plaćene trošarine (u rasponu između Zakonom propisane visine trošarine i minimalne obvezne visine propisane EU propisima – iznos povrata je 0,60 kn/l)
  8.2. Potpuno oslobođenje od plaćanja trošarine na električnu energiju u željezničkom prometu robe i putnika.

Procijenjen učinak – smanjenje prihoda državnog proračuna za 17,5 milijuna kuna

Javno davanje

Procjenjeni učinak IV.kruga poreznog rasterećenja

Porez na dodanu vrijednost

– 900 mil. kuna

Porez na dobit

– 200 mil.kuna

Porez na dohodak*

– 1.200 mil. kuna

Trošarine

– 17,5 mil. kuna

Ukupno

– 2317,5 mil. kuna

 

* Napomena: Učinak mjere poreznog rasterećenja mladih osoba na porezu na dohodak od 700 mil. kuna odrazit će se u 2021. godini po godišnjem obračunu Porezne uprave

 

 

Izvori:

Porezna uprava (2020.); Porezne promjene od 1. siječnja 2020. [Online], Dostupno na: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/PoreznaReforma2019.aspx [Pristupljeno: 16.1.2020.]

Porezna uprava (2020.); Porezna reforma 4. krug [Online], Dostupno na: https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Porezna%20reforma%204.%20krug%2031%2010%202019.pdf [Pristupljeno: 16.1.2020.]

Alpha Capitalis (2020.); Porezna reforma: 4.krug poreznog rasterećenja u primjeni od 1.1.2020. [Online], Dostupno na: https://alphacapitalis.com/2019/12/24/porezna-reforma-4-krug-poreznog-rasterecenja-u-primjeni-od-1-1-2020/ [Pristupljeno: 16.1.2020.]