Klub je organiziran kao projektno-matrična organizacija s naglaskom na primarnu funkcijsku te dodatnu projektnu organizacijsku strukturu. Funkcijske organizacijske jedinice formirane su za obavljanje osnovne djelatnosti, dok su projektne organizacijske jedinice za edukaciju i provedbu projekata. Iznimno se formiraju i ad-hoc radne skupine koje se raspuštaju nakon provedbe nekog projekta. Oni članovi koji rade i na funkcijama i na projektima imaju dualnu odgovornost prema dvojici voditelja i članovi su dviju radnih skupina.

PROJEKTNE SKUPINE KLUBA

VODITELJI

KONTAKT

1.  Makroekonomska analiza
Mateo Ljubišić

Jakov Čorak

mateo.ljubisic@finance.hr

jakov.corak@finance.hr

2.  Analiza poduzeća i industrije
Rok Potočnik rok.potocnik@finance.hr
3.  Trading
Bruno Nagradić bruno.nagradic@finance.hr
4.  Upravljanje portfeljem
Petar Knežević petar.knezevic@finance.hr
5.  Javne financije
Noa Hinger noa.hinger@finance.hr
6.  Fintelligent
Julijana Šestan julijana.sestan@finance.hr
7.  Algoritamska analiza i modeliranje tržišta
Noa Jalšovec noa.jalsovec@finance.hr

FUNKCIJSKE SKUPINE KLUBA

8.  PR i organizacija
Frane Mandić

Luka Starčević

frane.mandic@finance.hr

luka.starcevic@finance.hr

9.  Marketing
Lana Tomaš lana.tomas@finance.hr

Tim za makroekonomsku analizu će se u akademskoj godini 2019./2020. baviti analizom makroekonomskih pokazatelja i stanja za Hrvatsku, europske zemlje, ali i gospodarske lidere diljem svijeta. Naglasak će, osim nužnog, ali ne i preopširnog teoretskog dijela, biti prvenstveno na istraživačkom pristupu. Stoga je inicijalni plan članove tima uvesti u ekonometriju kao granu ekonomske znanosti koja koristi statističke i matematičke alate s ciljem analize kretanja ekonomskih varijabli, njihove povezanosti i prognoziranja. Krenuvši od osnova, članovi će se u prvih nekoliko sastanaka upoznati s programom E-views.

Kasnije će se provoditi i zajedničke jednostavnije ekonomske analize i diskutirati o dobivenim rezultatima. Sukladno tome, jedna od obveza članova tima bit će provesti jednostavno istraživanje po izboru za Hrvatsku i/ili će svi članovi provoditi istu analizu za različite zemlje po vlastitom odabiru. Druga obveza bit će vezana uz pisanje godišnjeg izvještaja, gdje će članovi analizirati gospodarske pokazatelje za zemlju po izboru. U planu je i najmanje jedna rasprava aktualne teme iz područja makroekonomije, izabrana dogovorom svih članova tima, koja će članovima pomoći dublje razmišljati o makroekonomskim pojavama koje nas okružuju. Glavni je cilj rada ovog tima osbosobiti članove za razumijevanje i provođenje raznih ekonomskih analiza koje će im u budućnosti koristiti u vlastitim istraživanjima, odnosno analitičkim dijelovima istraživačkih radova.

OBVEZE ČLANOVA

 • vlastita ekonometrijska analiza i izlaganje rezultata ostalim članovima
 • sudjelovanje u izradi godišnjeg izvještaja
 • sudjelovanje u zajedničkim raspravama

CILJEVI TIMA

 • upoznavanje s ekonometrijom, teorijski i praktično
 • naučiti proces provođenja ekonomskog istraživanja (teorijsko sagledavanje teme od interesa, zatim prikupljanje podataka i konačno provođenje analize)
 • provođenje zajedničkih i samostalnih analiza u programu E-views
 • diskusije o rezultatima provedenih analiza i drugim odabranim temama iz područja makroekonomije

Tim za analizu poduzeća i industrije bavi se fundamentalnom analizom kompanija kao osnova za preporuku investiranja te analizom pripadajućih industrija metodama Porterovih 5 sila, SWOT i PESTLE.

Glavni je cilj je procijeniti je li pojedino poduzeće precijenjeno ili podcijenjeno na temelju odnosa njegove fundamentalne i tržišne vrijednosti, a konačan je rezultat preporuka za prodaju ili kupovinu dionica poduzeća. Procjena vrijednosti i preporuka akcije subjektivne su prirode s obzirom da ovise o subjektivnim procjenama budućih kretanja, ali te bi procjene trebale biti što je moguće realnije i dobivene uzevši u obzir što više elemenata utjecaja na poslovanje poduzeća.

Rad skupine organiziran je primarno kroz radionice na kojima će članovi učiti o različitim metodama valuacije poduzeća, analizi financijskih izvještaja te analizi industrije uz popratne zadatke i čitanje literature. Aktivnim sudjelovanjem, članovi mogu usvojiti odlične temelje za buduću karijeru u područjima poput investicijskog bankarstva i consultinga.

Tehnička analiza ima temelje u statistici, numeričkoj analizi i interpretaciji grafova stoga je potrebno proći osnovne pojmove iz tih područja te savladati osnovno korištenje metoda. Kroz godinu članovi će biti upoznati sa temeljnim prikazima cjenovnih kretanja, formiranja uzoraka, tipovima indikatora i naučiti interpretirati grafičke prikaze tržišnih kretanja. Prema mogućnostima članova nude se tri razine djelovanja u sekciji. Osnovno poznavanje indikatora i interpretacija određenih grafičkih prikaza će zahtijevati pismene izvještaje i analize grafova koristeći odabrane indikatore te razviti poznavanje pojmova i područja tehničke analize, indikatora, razumijevanje čitanja cijena i učenje predviđanja kretanja.

Napredna razina će se upoznati sa korištenjem programske platforme Teletrader u kojoj je moguće raditi dubinske analize grafova, provjeravati valjanosti modela i ispitivati točnosti indikatora. Tim pristupom stvara se iscrpno poznavanje indikatora kao i osnovna teorijska podloga prema matematičkom modelu na kojem su zasnovani. Članovi koji se odvaže na proučavanje tržišta na ovoj razini uz razumijevanje tehničke analize, usvojiti će i osnovne vještine programiranja i statističke analize. Ti članovi će imati na kraju obvezu napraviti tehničku analizu poduzeća iz drugih timova.

Dodatna ekspertna razina obuhvaća daljnje čitanje literature i razumijevanje statistike, proširivanje poznavanja indikatora i stvaranja programskog rješenja koje trguje i moguće zarađuje na nekom tržišnom uzorku cijena

OBVEZE ČLANOVA

 • sudjelovanje na radionicama
 • izvršavanje obveza odgovarajuće razine za koju se član opredijeli

CILJEVI TIMA

 • savladavanje indikatora, shvaćanje i interpretacija analiziranih grafova
 • izrada tehničke analize na proizvoljnom uzorku
 • suradnja sa drugim timovima oko analize poduzeća ili ekonomskih kretanja

Glavna zadaća skupine Upravljanje portfeljem je vođenje i održavanje virtualnog fonda Financijskog kluba. Cilj rada u timu je da članovi kroz međusobnu komunikaciju te razmjenu znanja i ideja steknu vještine potrebne za uspješno ulaganje i razumijevanje tržišta. Članovi tima se redovito okupljaju na sastancima gdje raspravljaju o mogućim investicijskim prilikama na svjetskom i domaćem tržištu. U taj proces uključuju se i ostale skupine Financijskog kluba kako bi se postigli što bolji rezultati. Portfelj je diversificiran najviše u dionice, a zatim u obveznice, financijske izvedenice, robu i valute. Osim redovitih sastanaka, organiziraju se edukacijske radionice i predavanja s temama koje obuhvaćaju i fundamentalne i tehničke aspekte ulaganja, a poseban naglasak stavlja se na metode procjene vrijednosti poduzeća. Ostale aktivnosti uključuju pisanje mjesečnog izvješća o portfelju, pisanje analiza i članaka te sudjelovanje u organizaciji projekata.

„Javne financije nisu ništa drugo nego sofisticirana rasprava o odnosima između pojedinca i države. Ne postoji bolja škola osposobljavanja od javnih financija“, riječi su kojima je ovo široko područje ekonomske (političke) znanosti opisao  bivši češki premijer Vaclav Klaus.

Visina plaće i poreza, državna birokracija, korupcija, kvaliteta školstva i zdravstva, policija samo su neki od elemenata koji čine našu svakodnevicu, a definiraju se i rezultat su upravo političkih procesa i sustava javnih financija koji iz njih proizlazi. Kako bi neka država mogla osigurati efikasnu i pravednu raspodjelu javnih dobara te stvoriti učinkovit institucionalni okvir za funkcioniranje konkurentnog gospodarstva, ona mora imati stabilan, razvijen, transparentan i efikasan sustav javnih financija.

Makroekonomski pokazatelji poput BDP-a per capita, deficita državnog proračuna ili inflacije, danas ne mogu dovoljno precizno prikazati kvalitetu života i razvijenost  nekog gospodarstva. Zato se u posljednjih dvadesetak godine najviše pozornosti posvećuje različitim institucionalnim indikatorima, koji su direktno povezani uz sustav javnih financija. Prema izvješću Svjetskog ekonomskog foruma, najveći problemi (kočnice) razvoja i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva su neučinkovitost državne birokracije, korupcija te neučinkovitost poreznog sustava.

Cilj PRS Javne financije je pružiti članovima mogućnost dodatnog obrazovanja na području javnih financija, ostvariti suradnju s relevantnim institucijama (poput Instituta za javne financije), analizirati i komentirati aktualne ekonomsko-političke događaje te predlagati svoja rješenja za probleme funkcioniranja sustava javnih financija u Republici Hrvatskoj.

Zašto se priključiti projektnoj skupini Javne financije?

 • okupljamo mlade, ambiciozne ljude zajedničkih interesa,
 • raspravljamo o aktualnim političkim i ekonomskim problemima,
 • analiziramo sve aspekte monetarne i fiskalne politike,
 • svoje radove objavljujemo javnosti,
 • svojim sugestijama pokušavamo utjecati na promjene u sustavu javnih financija,
 • organiziramo predavanja uglednih stručnjaka na području javnih financija,
 • promoviramo kritičku i znanstveno utemeljenu diskusiju o temama javnog interesa.

„Ako se vještine upravljanja financijama steknu u ranoj dobi, one mogu umanjiti društvenu i financijsku ranjivost i ublažiti rizik od siromaštva nastalog zbog duga.“ To su prema UNICEF-u razlozi pokretanja financijskog obrazovanja djece i mladih.

Raspolaganje kućnim budžetom i upravljanje vlastitim financijama su dio svakodnevnice te ono sa sobom nosi veliku odgovornost, ali i potrebna znanja kako bi što bolje, racionalnije i odgovornije koristili svoja financijska sredstva za svakodnevne potrebe u životu. Mladi ljudi su sadašnji i budući ekonomski sudionici te njihove odluke utječu i na vlastiti život, ali i na razvoj društva.

Istraživanje „Mjerenje financijske pismenosti“ u zajedničkoj organizaciji Ministarstva financija, HNB-a i HANFA-e uz provedbu istraživanja agencije Ipsos d.o.o. prema metodologiji OECD-a pokazalo je na predstavljanju u veljači 2016. godine kako prosječna ocjena financijske pismenosti građana Republike Hrvatske iznosi 11,7 od mogućeg 21 boda. Istraživanje je provedeno  metodom osobnog kontakta s ispitanicima u dobnoj skupini od 18 do 79 godina na reprezentativnom uzorku od preko 1000 ispitanika. Rezultati ukazuju kako je financijska edukacija nedovoljno zastupljena u Hrvatskoj.

Projektna skupina „Fintelligent“ kao svoj cilj želi promicati financijsko obrazovane s naglaskom na mlade kako bi se što spremniji i odgovorniji mogli nositi s kasnijim izazovima u upravljanju novcem. Članovi će imati priliku sudjelovati na raznim radionicama i edukacijama od strane stručnjaka iz raznih institucija, ali i sami će imati priliku biti predavači svojim kolegama i držati radionice. Također sudjelovanje u debatama, analiziranje i komentiranje aktualnih stanja i mjera vezanih za temu financijskog ponašanja će zastupljeno u radu projektne skupine.

 • organiziramo predavanja uglednih stručnjaka
 • organiziramo samostalne radionice i edukaciju za kolege sa sveučilišta i srednje škole
 • raspravljamo o aktualnim mjerama te njihov utjecaj na osobnu potrošnju
 • svojim djelovanjem i edukacijama nastojimo pobuditi financijsku odgovornost kod mladih
 • promoviramo i podižemo ugled EFZG-a te naše udruge
 • okupljamo mlade, ambiciozne ljude zajedničkih interesa

Cilj grupe jest analizirati tržište koristeći matematičke metode te ih tada implementirati u programe i algoritme. Ova grupa je savršena za sve one koji imaju snažnu podlogu u matematici i/ili informatici te žele svoje znanje primijeniti na financijskom tržištu.

Rad grupe će se temeljiti na dvije faze rada koje će se ponavljati kroz akademsku godinu. Članovi će u početku slušati predavanja o zadanoj temi, nakon kojih će dobiti zadatak/case study za koji će imati dva tjedna da ga riješe  te rješenje prezentiraju ostatku grupe. Zadaci će se rješavati u grupama od 2 do 4 člana te će to biti zadaci otvorenog tipa rješenja u smislu najbolje metode ili što bolje optimizacije. Teme zadataka u početku bira voditelj, a kasnije će se glasovati unutar grupe za buduće zadatke (ovisno o interesima članova). Također će svaki član biti dodijeljen i nekoj drugoj grupi za koju isto pokazuje interes, s ciljem da članovi grupe zajedno obuhvaćaju što više raznih područja, i naravno, radi međusobnog druženja između grupa.

Ideje članova će se maksimalno poticati, i svaka ideja za zajednički projekt ili rad je dobrodošla.

OBVEZE ČLANOVA

 • Dolazak na predavanja
 • Rješavanje case study-a
 • Integracija i pomaganje radu ostalih skupina
 • Pohađanje team building-a
 • Prezentiranje samostalnog rada o željenoj temi

CILJEVI TIMA

Ostvariti ugodnu i druželjubivu zajednicu sa zajedničkim interesom matematike, programiranja i analiziranje financijskih tržišta.

Otkriti nove uzorke, anomalije, formule, algoritme i modele na financijskom tržištu te objavljivati radove putem društvenih mreža o našim otkrićima.

Organizirati case study natjecanja, zajedno s profesionalnim predavačima diskutirati o analizi tržišta, o željenoj temi objaviti samostalan rad, svojim radom promovirati i povećati uspješnost Financijskog kluba.

PR i organizacija funkcijska je skupina koja okuplja proaktivne, motivirane, marljive i odgovorne pojedince s ciljem kontinuiranog unapređenja Financijskog kluba. Naša primarna zadaća je osigurati razvoj koji se očituje kroz dva aspekta – vanjski i unutarnji, što znači da su članovi ove skupine zaduženi za suradnju Kluba sa sadašnjim i potencijalnim partnerima, kao i zadovoljstvo i napredak samih članova.

Članovi ove skupine zajedno s Predsjedništvom sudjeluju na sastancima s partnerima, pronalaze i analiziraju mogućnosti za suradnju zalažući se pritom za dugoročno kvalitetne odnose i zadovoljne partnere. Ponosni smo što surađujemo s brojnim uspješnim i uglednim poduzećima i organizacijama koji su prepoznali vrijednost i utjecaj Kluba u financijskoj i obrazovnoj zajednici. Također, skupina je odgovorna za razvoj i suradnju između članova unutar Kluba, kao i komunikaciju i suradnju s Alumni zajednicom. Osim što brinemo o razvoju Kluba, zaduženi smo i za planiranje, organizaciju i provedbu kako projekata, konferencija i radionica, tako i teambuildinga, evenata i putovanja kojima nastojimo obogatiti život članova unutar Kluba.

Kroz rad u ovoj skupini, članovi razvijaju prvenstveno svoje organizacijske i komunikacijske vještine, stječu iskustva timskog rada, prezentiranja i rada u poslovnoj okolini što pridonosi njihovom profesionalnom razvitku i konkurentnosti na tržištu rada.

Funkcijska skupina Marketing okuplja kreativne pojedince spremne na učenje, timski rad i stvaranje novih projekata i ideja kroz zajedničku kolaboraciju.  Poseban naglasak stavlja se na komunikaciju i timski rad. Naime, u timu nastaju kreativne ideje, problemi se promatraju iz nekoliko perspektiva, suradnja i kohezivnost grupe povećavaju potrebu ostvarivanja zajedničkih ciljeva i osjećaj pripadanja organizaciji, a time i zadovoljstvo poslom.

Kako bi činili dobar tim, skupina je sastavljena od pojedinaca koji u zajedničkim zadacima sudjeluju ravnomjerno, svaki u svom djeliću slagalice, a zadatke primjerene njihovim specifičnim znanjima i sposobnostima rješavaju samostalno. Članovi radne skupine Marketing sudjeluju u organizaciji projekata u suradnji s drugim skupinama unutar kluba, a imaju priliku raditi i s drugim udrugama iz Zagreba, odnosno iz cijele Hrvatske.

Odgovornosti skupine

Osim što brinemo o identitetu i imidžu Kluba, tijekom akademske godine rade se razne marketinške kampanje za projekte poput Student investitor, University Trading Tournament, Summer School of Finance, konferencije poput Consulting Day, Competitiveness Day, Free Market Road Show, te brojna druga predavanja i radionice. Članovi imaju priliku upoznati se sa svim pojedinim fazama i sudjelovati u samoj provedbi kampanje. Na taj će način savladati neke od ključnih vještina poput rada u programima za grafički dizajn (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva), izrada newslettera, pisanje medijskih priopćenja.

Uz marketinške kampanje, ova radna skupina zadužena je za održavanje cijelog web sustava kao i administraciju svih članova. Kao dio ovog tima, članovi imaju priliku upoznati različita poslovna okruženja, stjecati se nova radna iskustva, profesionalno  se razvijati te nadograđivati svoje znanje.